F18 Kamratförening kontaktpersoner 2022

Namn Uppgift E-Mail
Gunnar Persson Ordförande Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
  Kassör Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Leif Ström Sekreterare Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Leif Ström Infomaster Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
     
Thomas Lagman Webmaster Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

thumb IMG 5726
Delar av styrelsen i kamratföreningens nya lokal i det gamla TL-tornet på fd F18 kanslihus.

Stadgar för F18 kamratförening  finns här

§ 1 ÄNDAMÅL

Föreningens ändamål är att:

-verka för att vidmakthålla och stärka samhörigheten mellan personal som tillhört Kungl. Södertörns Flygflottilj/Flygvapnets Södertörnsskolor eller gjort sin värnplikt vid F18

-bidra till att vårda F18 traditioner

-befordra ett gott kamratskap

-utgöra en länk mellan medlemmarna, Försvarsmakten och bygden

-informera om försvaret

§2 MEDLEMSKAP

Föreningens medlemmar utgörs av hedersmedlemmar och aktiva medlemmar. Aktiv medlem betalar årlig medlemsavgift.

Till hedersmedlem kan utses person som på ett utmärkt sätt främjat föreningens syften. Hedersmedlem väljs vid årsmötet på förslag av styrelsen.

Militär, f d civilmilitär, civil och värnpliktig personal samt frivilligpersonal som tjänstgjort vid Fl8 kan bli medlem i föreningen. Härutöver kan personal med speciell knytning till F18 och sådana som vill främja föreningens syften söka medlemskap.

§3 INTRÄDE

Inträde vinns genom anmälan till styrelsen (som i förekommande fall fattar beslut) och erläggande av fastställd avgift. Fyll i denna blankett (pdf-format) om du vill bli medlem.

Traditioner och traditionsvård

F18 traditioner vårdas av F18 Kamratförening. Föreningen bildades 10 maj 1984, hade som mest 559 medlemmar och är idag (år 2013) nere i ca 260.

-Föreningen arbetar med att ordna träffar med olika program, resor, studiebesök och årsmöten.

-Föreningen ger ut en tidning, "F18-Kamraten", med 2 nummer per år. Man tar där upp redogörelser för föreningens aktiviteter, presenterar artikelserier om olika skeden i F18-historiken, om FV kamratföreningar, flygmuseer i Sverige och andra artiklar med bäring på flygvapnet och flyg i vidare bemärkelse etc.

-Kamratföreningens aktiviteter dokumenteras fortlöpande i fotoalbum.

-Föreningens årsmöten hålls slutet av april eller i början av maj. Ett föredrag och gemensam middag har oftast varit kopplat till årsmötet. Hittills har föreningen kunnat disponera samlingslokal inom "gamla FI8" genom välvillig utlåning av Stockholmspolisen som står som hyresgäst av flj gamla filmsal.

-Kamratföreningen har etablerat traditionen av jubileum vart femte år för att fira föreningens bildande.

-15-årsdagen av förbandets nedläggning manifesterades vid en minnesceremoni åtföljd av lunch vid "Fl8" 2001-06-30

Minnesmärken ~

I.

-Vid F18 10-årsjubileum invigdes flottiljens minnessten. Den står på planen snett nedanför kanslihuset, är utförd i grovhuggen granit och bär den enkla inskriften "Till minne av kamrater".

-I östra väggen av byggnad 10 (skolbyggnaden) fanns en minnesplatta över KAS/M (Kadett- och aspirantskolan, marklinjen) inmonterad. På plattan finns den latinska devisen : "Averis ad verbera" (ung "Från ord till handling") ingraverad. Den sattes upp vid skolans avveckling 1983-12-31.

-På gräsytan framför kanslihuset står en futuristisk skulptur, "Radams hemlighet". Den skänktes till F18 av Nya Asfalt AB, då F18 omorganiserades till skolförband. Skulpturen kan därför betraktas som ett minnesmärke över just Flygvapnets Södertömsskolor.

-En grupp ur kamratföreningens styrelse arbetar fn med att i övervåningen på "Parkmässen" nuvarande restaurangen, ordna ett minimuseum över F18 i form av modeller av F18 flygplan och en bild- och textpresentation av förbandets historia.

 


Uppdaterad 2013-06-23