Flygvapnets Södertörnsskolor
Flygvapnets Södertörnsskolor (F 18) var ett svenskt skolförband inom Försvarsmakten som verkade mellan åren 1974 och 1986. Förbandet var förlagt vid Tullinge flygbas i Tullinge.

Flygvapnets Södertörnsskolor
(F 18)
 
Fri vapensköld för Flygvapnets Södertörnsskolor tolkad efter dess blasonering.
Datum 1 juli 1974 – 30 juni 1986
Land Sverige
Försvarsgren Flygvapnet
Typ Skolförband
Roll Utveckling, utbildning och insats/beredskap
Föregångare Södertörns flygflottilj
Fackskolor Bungeskolan
Stridslednings- och luftbevakningsskolan
Kadett- och aspirantskolan/marklinjen
Flygbefälsskolan
Teletekniska skolan
Sambandsflyget
Del av Försvarsmakten
Förläggningsort Riksten, Tullinge
Motto Mens agit molem
(Anden sätter materien i rörelse)
Marsch "Adlerflug" (Blankenburg)
Tjänstetecken
Sköldemärken
 
Flygplan
Transportflygplan Sk 50, Sk 60, Tp 87, Tp 88
Övriga typer J 35F Draken

Historik

Flygvapnets Södertörnsskolor har sina rötter i Södertörns flygflottilj, vilken riksdagen beslutade genom regeringens proposition 1970:96, att avveckla som jaktflottilj.[3] Istället kom den från den 1 juli 1974 att organiseras som ett markskoleförband inom Flygvapnet. Det nya förbandet hade ett stort arv från flottiljen. Både förbandsbeteckningen F 18, det heraldiska vapnet och förbandsfanan ärvdes från flottiljen.[2] I samma proposition beslutades även att Roslagens flygkår (F 2) och Svea flygflottilj (F 8) skulle avvecklas. Detta gav upphov till den så kallade Stockholmskarusellen, då verksamhet vid F 2 och F 8 överfördes till Södertörnsskolor, och senare även en jaktdivision från Västmanlands flygflottilj (F 1) i Västerås.

Till skolan tillfördes från F 2 i Hägernäs, skolorna Flygvapnets Stridslednings- och Luftbevakningsskola (STRILS), Flygvapnets Materielskola (FMS) och Flygvapnets kadett- och aspirant/marklinjen (KAS/M). Från F 8 i Barkarby tillkom Sambandsflygenheten, vilken hade i uppdrag att transportera bland annat regering och kungshuset. Vidare upprättades Flygvapnets markteletekniska skola 1975. År 1983 tillkom Flygvapnets flygbefälsskola (FBS) från Malmslätt.

Inför försvarsbeslutet 1982 föreslog dåvarande ÖB Lennart Ljung att Södertörnsskolorna skulle avvecklas som förband senast år 1992, och att den kvarvarande verksamheten skulle omlokaliseras till övriga skolförband inom Flygvapnet. Bakgrunden till avvecklingen låg i en besparing som Flygvapnet var tvingat att uppnå. Ett alternativ fanns till att behålla F 18, vilket hade inneburit att Västgöta flygflottilj (F 6) i Karlsborg istället hade avvecklats. Det hade dock fått stora regionala konsekvenser i Västergötland. Och om ett skolförband skulle behållas framför en flottilj, skulle en oproportionell stor del av Flygvapnets fredsorganisation tas i anspråk för skolverksamhet. Därför ansåg även Försvarsutskottet att man skulle avveckla F 18, även om de ansåg att anläggningarna vid F 18 var i så pass gott skick, att de borde kunna hysa annan försvarsverksamhet, som var tvungen att ligga i Stockholmsområdet.[4] Den 4 juni 1982 antogs försvarsbeslutet av Riksdagen, och en avveckling av Flygvapnets Södertörnsskolor var ett faktum.

I april 1984 föreskrev regeringen att F 18 skulle avvecklas senast den 30 juni 1986. Samma månad meddelade F 18 sitt förslag till avvecklingen, och började samtidigt avveckling och överföring av skolor. Strilförbanden, det vill säga krigsförbanden vid F 18, överfördes den 1 juli 1984 till Bråvalla flygflottilj (F 13) i Norrköping.[5] Den 1 juni 1985 överfördes Sambandsflyget till Upplands flygflottilj (F 16), med basering på Bromma flygplats. 12. jaktflygdivisionen avvecklades tillsammans med flygtrafikledningen och väderstationen, varvid flygtjänsten upphörde. Samtidigt reducerades flygbasbataljonen till en flygbastropp. Bastroppens uppgift var att hålla fältet öppet samt serva gästande flygplan. Samma datum upphörde det mobiliseringsansvar som F 18 hade haft.

Den 1 oktober 1985 överfördes FTTS till Flygvapnets Halmstadsskolor, och blev en del Flygvapnets markteletekniska skola (FMTS). Den 1 oktober överfördes även Bungeskolan på Gotland till F 13. Efter att de två skolorna överförts till andra förband, var STRILS den enda skolan som var underställd F 18 fram till att förbandet avvecklades den 30 juni 1986. Från den 1 juli underställdes STRILS Flygvapnets Uppsalaskolor. Skolan låg dock kvar i Tullinge, då det ansågs för dyrt att flytta den. Den 1 juli 1986 övertog F 13 hela Tullinge-etablissemanget som fick namnet "F 13 Tullinge", och understödde F 20/StrilS.[6] Den 30 juni 1994 avvecklades F 13, och detachementet överfördes temporärt till F 16. Samma år lämnade StrilS Tullinge, och den 30 juni 1995 lämnades Tullinge helt. Anläggningar som ej påverkade basens roll som krigsflygbas avyttrades.

Viktigare årtal

 • 1974: Skolförbandet organiseras från den 1 juli.
 • 1974: Flygvapnets Materielskola (FMS) och Flygvapnets kadett- och aspirant/marklinjen (KAS/M) överförs från F 2.
 • 1974: Sambandsflygenheten överförs från F 8.
 • 1974: Bungeskolan överförs från F 13.
 • 1983: Flygvapnets flygbefälsskola (FBS) överförs från Malmslätt.
 • 1983: KAS/M avvecklas den 31 december.
 • 1984: Regeringen föreskriver att F 18 ska avvecklas den 30 juni 1986.
 • 1984: Strilförbanden överförs den 1 juli till F 13 Norrköping.
 • 1985: Sambandsflyget överförs den 1 juni till F 16.
 • 1985: 12. Jaktflygdivisionen, Flygtrafikledningen och väderstationen avvecklas den 1 juni.
 • 1985: Flygvapnets teletekniska skola överförs den 1 oktober till F 14 i Halmstad.
 • 1985: Bungeskolan överförs den 1 oktober till F 13 Norrköping.
 • 1986: F 18 avvecklas officiellt den 30 juni 1986.
 • 1986: STRILS underställs F 20 fån och med den 1 juli 1986.
 • 1986: Tullinge etablissemanget övergår den 1 juli som ett detachement till F 13.
 • 1994: STRILS upphör sin verksamhet i Tullinge den 30 juni, och omlokaliseras till Ärnabasen i Uppsala.
 • 1995: Försvarsmaktens fredsverksamhet vid Tullinge upphör helt den 30 juni 1995.

  Ingående skolor

  BeteckningNamnAktivAnmärkning
    Bungeskolan 1974–1985 Tillkom 1974 från F 13G
  Överförd 1985 till F 13 Norrköping
  STRILS Stridslednings- och luftbevakningsskola 1974–1994 Tillkom 1974 från F 2 Hägernäs
  Överförd 1994 till F 20 Uppsala
  KAS/M Flygvapnets kadett- och aspirantskola/marklinjen 1974–1983 Tillkom 1974 från F 2 Hägernäs
  Avvecklad den 31 december 1983
  FBS Flygvapnets flygbefälsskola 1983–1985 Tillkom 1983 från F 3 Malmslätt
  Överförd 1985 till F 20 Uppsala
  FTTS Flygvapnets teletekniska skola 1974–1985 Tillkom 1974 från F 2 Hägernäs
  Överförd 1985 till F 14 Halmstad.

  Bungeskolan

  Bungeskolan var en lottaskola inom frivilligrörelsen, och startades som ett lokalt initiativ i F 13 Gotlangs regi. Efterhand ökade utbildningen och skolan blev en av Flygvapnets gemensamma utbildningsplatser för Lottorna. Genom att F 18 omorganiserades till ett markskoleförband, överfördes ansvaret för skolan till F 18. I samband med att F 18 avvecklades, överfördes ansvaret över skolan till F 13. Utvecklingen inom Flygvapnet medförde att skolan lades ner år 1991, då anläggningen i Bunge inte längre svarade upp mot det kunskapsbehov som fanns inom Flygvapnet.[7][8]

  FBS

  Huvudartikel: Flygbefälsskolan
  FBS emblem.
  FBS emblem.

  Flygvapnets befälsskola (FBS) bildades under namnet Flygvapnets bomb- och skjutskola den 17 maj 1943. Skolans huvuduppgift var till en början att utbilda i bombfällning och skjutning. År 1968 omlokaliserades skolan till Malmslätt, där den teoretiska delen hölls, medan den praktiska delen hölls vid respektive flottilj. År 1983 omlokaliserades skolan från Malmslätt. Vissa källor hävdar att skolan var placerad vid Flygvapnets Södertörnsskolor i Tullinge mellan åren 1983 och 1985.[9] Andra källor hävdar att skolan omlokaliserades direkt till Uppsala, och där blev en del av F 16. År 1985 blev skolan organisatoriskt en del av Flygvapnets Uppsalaskolor, men löd direkt under Chefen för Flygvapnet.[10]

  FTTS

  Flygvapnets teletekniska skola (FTTS) bildades år 1966 vid F 2 i Hägernäs som Flygvapnets Materielskola (FMS).[11] I samband med att F 2 lades ner, omlokaliserades skolan till Tullinge där den fick det nya namnet Flygvapnets teletekniska skola, och ingick i Flygvapnets Södertörnsskolor. Vid Tullinge bestod skolan av ett trettiotal anställda vilka utbildade på olika skolavdelningar för markradar, radiolänk och databehandling. Utbildningen rent praktiskt gjordes vid utbildningsanläggningar både i Tullinge och på Flygvapnets fasta stridsanläggningar. I samband med att F 18 skulle avvecklas som markskoleförband år 1986, kom FTTS att omlokaliseras till Halmstad, och blev en del av Flygvapnets Halmstadsskolor. Samtidigt med omlokaliseringen slogs skolan samman med Flygvapnets flygmaterielskola (FFS), vilka båda bildade den nya skolan Flygvapnets markteletekniska skola (FMTS).[

 

KAS/M

Flygvapnets kadett- och aspirantskola för marklinjen (KAS/M), bildades vid F 2 den 1 oktober 1966. Skolan utbildade blivande regements-, plutons-, och reservofficerare för STRIL-verksamhet. I samband med att F 2 lades ner, och F 18 skulle ombildas till ett markskoleförband, överfördes KAS/M till Tullinge. I Tullinge inrymdes skolan i det gamla skolhuset. Genom reformen Ny befälsordning, avvecklades KAS/M den 31 december 1983. Istället inrättades en helt ny officersskola, för samtliga officerskategorier inom Flygvapnet, vid Flygvapnets Halmstadsskolor.[13]

STRILS

STRILS har sina rötter i två skolor. Den första är Ekoradioskolan, vilken bildades år 1947. År 1956 namnändrades Ekoradioskolan och fick namnet Flygvapnets Radarskola (FRAS).[14] De andra skolan är Stridsledningsskolan (STRIS), vilken bildades år 1959.[11] År 1966 gjordes en större omorganisation vid skolorna i Hägernäs, vilket medförde att Flygvapnets Radarskola uppgick i Stridsledningsskolan, och fick det nya namnet Stridsledning- och luftbevakningsskolan (STRILS). Den tekniska utbildningen överfördes med detta till FTTS, och officersutbildning till KAS/M. År 1974 omlokaliserades skolan till Flygvapnets Södertörnsskolor i Tullinge.[15]

I Tullinge byggdes en ny skolbyggnad som inrymde STRILS med sin simulatoranläggning, där personal som skulle bemanna luftförsvarscentraler och radargruppcentraler utbildades. Skolan utbildade även personal för den nya storradarn PS-860 och den nya låghöjdsradarn PS-870, för denna utbildning fanns en komplett PS-860-radarstation på F 18 under ett antal år. I samband med att KAS/M avvecklades år 1983, genom reformen Ny befälsordning, delades dess uppgifter upp på skolorna STRILS och Flygvapnets officershögskola (FOHS) vid Flygvapnets Halmstadsskolor. Genom den avveckling som gjordes av F 18 överfördes ansvaret för STRILS till F 20 år 1986. Då skolans simulator TAST för olika delar av STRIL 60-systemet ansågs vara för ålderstigen och ömtålig för att kunna flyttas, fick STRILS ligga kvar i Tullinge till den 30 juni 1994. Efter 1994 fanns det inte längre något behov av att utbilda personal för STRIL 60, och skolan flyttades till en ny byggnad vid Flygvapnets Uppsalaskolor.[15] I Uppsala fick skolan år 1998 det nya namnet Flygvapnets Stridsledning- och luftbevakningsskola (StrilS), det vill säga enda skillnaden låg i tillägget "Flygvapnets".

Sambandsflyget

Sambandsflygenheten har sina rötter i Stabens flygavdelning, vilken från och med år 1938 ingick i 4:e divisionen vid F 8. År 1974 överfördes Sambandsflygenheten till Flygvapnets Södertörnsskolor i Tullinge. Från början använde enheten Sk 50 och Sk 60 som transportplan, dessa båda plan hade begränsningen att de saknade civila navigerings och landningshjälpmedel. Detta innebar att man var hänvisad till att flyga endast då den militära flygledningen tjänstgjorde, vilket var endast på vardagar. Två Sk 60 byggdes om med civila navigeringssystem och fick beteckningen Sk 60D. Senare tillfördes också en Tp 87, vilket gav betydligt större transportkapacitet. Efter affären med den grundstötta U 137 så fick sambandsflyget ett uppsving. Senare införskaffades en Tp 88 som kom att användas för VIP-flygningar, även om den köptes för förflytta klargörningsstyrkor för incidentberedskapen. År 1985 flyttade sambandsflyget till Bromma flygplats, då Bromma erbjöd start och landning utanför den ordinarie arbetstiden.[16] Samma år, den 1 juni 1985, överfördes Sambandsflygenheten till F 16 i Uppsala, men bibehöll viss verksamhet på Bromma. Vid F 16 ingick enheten i flygunderhållsenheten, och fick den 1 juni 1990 det nya namnet Transportflygenheten.[17] Inför att F 16 skulle avvecklas år 2003 överfördes enheten organisatoriskt (då benämnd Specialflygenheten) den 31 december 2002 till Blekinge flygflottilj.[18] Den 31 december 2008 överfördes Specialflygenheten från F 17 till att från den 1 januari 2009 organisatoriskt tillhöra F 7 i Såtenäs, där den tillsammans med Transportflygdivisionen bildade Transport- och specialflygenheten (7. TSFE). Vilken finns baserad på Bromma flygplats, Ronneby flygplats, Malmens flygplats, Luleå flygplats och Uppsala flygplats.

Huvudstadsjakten

Huvudartikel: Huvudstadsjakten

Huvudstadsjakten var inte något förband som tillhörde F 18, utan var ett detachement underställt chefen F 1 och senare chefen F 16. Detachementet verkade på Tullinge under åren 1981 och 1985.[21]

Inför avvecklingen av Västmanlands flygflottilj, väcktes en kampanj vid flottiljens tredje division (Adam Gul), om att bibehålla divisionen, och istället verka från Tullinge flygbas, som tillsammans med Malmby flygbas var divisionens krigsbaser. Efter en massiv kampanj där divisionen under åren 1980–1981 spred ett olika upprop, som till exempel "Visste du...att det fanns 12 jaktdivisioner i Mellansverige 1971? att om inget görs finns bara tre kvar 1983". Divisionens kampanj fick stöd hos både försvarsstaben, ÖB, Östra- och Södra milostaben, vilket senare resulterade i att divisionen med 12 stycken J 35F2 Draken och tredje kompaniet tog farväl av F 1 den 31 augusti 1981. På Tullinge fick divisionen överta byggnad 97, som tidigare hade innehafts av 3:e divisionen vid Södertorns flygflottilj. Den bastropp som fanns vid F 18 utökades till att omfatta ett kompani. Divisionens sexton J 35F Draken parkerades i berghangaren. För att anpassa sig från Västmanland till Södermanland, antog divisionen tilläggsnamnet Kungliga Hufvudstadsjakten, och hade Södermanlands landskapsvapen på fanorna på flygplanen.[21]

Mellan åren 1981 och 1982 lydde divisionen under F 1. När F 1 skulle avvecklas, överfördes divisionen den 1 januari 1983 till F 16. Genom denna förändring namnändrades divisionen till 1:a divisionen (Petter Röd). Divisionen bibehöll sin basering i Tullinge, och blev kvar där tills divisionen avvecklades den 30 juni 1985. Under avslutningsceremonin den 27 juni 1985 gjordes en formationsflygning som avsked med flygrutten Tullinge – Stockholms slottÄrna – Stockholm – Tullinge.[21]

Tjänstgöringstid för flygplanstyper vid F 18

Flygvapnets Södertörnsskolor hade ingen utbildning på flygplan, de flygplan som fanns i Tullinge från 1974 och fram till avvecklingen tillhörde Sambandsflyget samt F 16.[2]

Skolchefer

Namn, beteckning och förläggning

Namn
Flygvapnets Södertörnsskolor 1974 1986
F 13 Tullinge 1986 1994
Beteckningar
F 18 1974 1986
F 13 T 1986 1994
Förläggningsorter och detachement
Tullinge flygbas (F) 1974 1994
Bromma flygplats (D) 1985 1985

Informationskälla: www.Wikiwand.com